Mål i arbetsmiljöarbetet

Målet är att höja medvetenheten, förändra attityder och riskbeteenden och att skapa en
säkerhetskultur mot det långsiktiga målet noll olycksfall.
 
Involvera - Vi involverar medarbetare på alla nivåer i vårt arbetsmiljöarbete.
Vi kommunicerar aktivt arbetsmiljöfrågor med kunder, medarbetare och underleverantörer
 
Planerar - Vi skapar en tryggare och mer förut sägbar arbetsmiljö genom att planera och ha
ordning och reda. Vi tar hänsyn till hela människan och dess omgivning vid riskbedömning,
planering och genomförande.
 
Ständigt förbättra - Att bedriva arbetsmiljöarbetet integrerat och systematiskt med ständiga
förbättringar, i linje med AFS 2001;1 och de krav som lagar, avtal och myndigheter ställer.
 
Alla tar ansvar - för att skapa Samtliga medarbetare har ett ansvar, utveckla och upprätthålla
en god arbetsmiljö.
 
Vi når en god arbetsmiljö genom att;
  • Kommunisera och samverka mellan kunder, medarbetare och underleverantörer regelbundet i arbetsmiljöfrågor.
  • Vi kartlägger fortlöpande risker i den egna verksamheten, riskbedömer och åtgärdar brister efter behov.
  • Medarbetare ska ha kompetens och resurser som krävs för en hälsofrämjande och skadeförebyggande arbetsmiljö. (Kontinuerlig säkerhet-kunskapsutveckling inom verksamheten)
Uppföljning
  • Möten/sammanställning av ärenden.
  • Dokumentation av upphandlingar och ärenden angående arbetsmiljöfrågor.
  • Åtgärder

Kvalitetsdeklaration

Rota Elmek AB utför regelbundet arbete vid arbetsplats som annan arbetsgivare råder över.
 
Vi arbetar alltid efter beställarens/Kundens ramavtal och följer avtal, lagar och föreskrifter.
 
Följer systematiskt arbetsmiljö enligt (AFS 2001:1) (AFS 1999:3)
 
Dessa förhållanden ställer särskilda krav på samverkan såväl med dessa andra arbetsgivare
som berörd personal.
 
Vi arbetar ständigt med att vara flexibla till våra kunders önskemål.
 
Vi har kompetens och utbildad personal som vi lägger stor vikt i att ständigt utveckla, genom
utbildning.
 
Rutiner för uppföljning av kvalitetsplan
 
Projektgenomgång med beställare och vår VD Marko Adermalm samt Arbetsledare Anton
Lindberg.
 
Utföra egenkontroll (kvalitetssäkring) med jämna mellanrum på objektet.
Den utförs av platsansvarig arbetsledare.
 
Genomföra slutkontroll på objektet efter färdigställande. Den utförs av platsansvarig och
arbetsledare som dokumenterat, följer upp och åtgärdar ev. brister.
 
Handlingar förvaras Sekretess.
 
Bevakningsriktlinjer
 
Rota Elmek AB sätter säkerheten först. Därför ska Rota Elmek AB:s bevakning till att stärka
skyddet för liv och hälsa för medarbetare, uppdragstagare och samhällsinvånare, miljö,
produktion, egendom samt samhällets och kundernas förtroende.
 
Mål
Liv, hälsa och miljö
  • För att skydda liv, hälsa, arbetsmiljö och yttre miljö får endast behörig person med yrkesutbildning,
    säkerhetsutbildning vistas inom områden/arbetsplatsn med behörighetskrav

Miljö-Hälsa och Säkerhetspolicy

Rota Elmek AB eftersträvar att alla arbetsplatser skall vara trygga, säkra och utvecklande.
Alla medarbetare har och tar ansvar för egen och andras säkerhet. Förutsättningarna ska vara
goda för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt långsiktigt friska medarbetare.
Rota Elmek ́s vision är ” Noll olycksfall” på arbetsplatser inom den egna verksamheten.
 
Policyn gäller samtliga medarbetare, inhyrd personal och besökare i Rota Elmek ́s anläggningar.
 
Lagkrav och fastställda myndighetskrav är våra minimikrav, men Rota Elmek AB strävar
efter att upprätthålla en högre standard än detta.
 
Vi har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt (AFS 2001:1)
 
Vi kartlägger fortlöpande risker i den egna verksamheten, riskbedömer
och åtgärdar brister efter behov.
 
Vi strävar att åstadkomma ständiga förbättringar genom målsyrning och införande av
förebyggande åtgärder.
 
Vid en arbetsplats där annan arbetsgivare råder över arbetsstället ställs
särskilda krav på samverkan med respektive företags arbetsledare och skyddsombud.
 
Miljö
 
Vårt miljöarbete kännetecknas av hållbarhet och vi följer uppsatta miljömål genom att:
 
- Vi har ett ansvar att ständigt förbättra våra miljömål
- Att uppfylla lagar, bestämmelser och övriga krav gällande miljö-, energi-drivmedel
  och kemikalieanvändning
- Vi efter lever miljökrav enligt de avtal och rutiner som finns upprättade
- Vi eftersträvar aktivt att våra medarbetare fortlöpande får utbildning,
  är engagerade och motiverade till delaktighet i vårt miljö- och energiarbete.
 
Rota Elmek AB
2016 -02-12
 
Marko Adermalm
VD/Verkställande direktör